Baugebiet Dorstadt

Grundstücke

Verfügbare Grundstücke

Lageplan Dorstadt
Grundstück 1 Grundstück 2 Grundstück 4 Grundstück 10 Grundstück 13 Grundstück 14 Grundstück 15 Grundstück 16 Grundstück 17 Grundstück 18 Grundstück 19 Grundstück 20 Grundstück 21 Grundstück 22 Grundstück 23 Grundstück 24 Grundstück 25 Grundstück 26 Grundstück 27 Grundstück 28 Grundstück 29 Grundstück 30 Grundstück 31

Grundstück 1

Grundstück 2

Grundstück 4

Grundstück 10

Zu Verkaufen

Grundstücksgröße ca. 801 m²

Grundstück 13

Grundstück 14

Grundstück 15

Grundstück 16

Grundstück 17

Grundstück 18

Grundstück 19

Grundstück 20

Grundstück 21

Grundstück 22

Grundstück 23

Grundstück 24

Grundstück 25

Grundstück 26

Grundstück 27

Grundstück 28

Grundstück 29

Grundstück 30

Grundstück 31

Grundstück 1

Grundstücksgröße ca. 675 m²

zu verkaufen

Grundstück 2

Grundstücksgröße ca. 696 m²

zu verkaufen

Grundstück 4

Grundstücksgröße ca. 611 m²

zu verkaufen

Grundstück 10

Grundstücksgröße ca. 801 m²

zu verkaufen

Grundstück 13

Grundstücksgröße ca. 759 m²

zu verkaufen

Grundstück 14

Grundstücksgröße ca. 658 m²

zu verkaufen

Grundstück 15

Grundstücksgröße ca. 628 m²

zu verkaufen

Grundstück 16

Grundstücksgröße ca. 701 m²

zu verkaufen

Grundstück 17

Grundstücksgröße ca. 722 m²

zu verkaufen

Grundstück 18

Grundstücksgröße ca. 840 m²

zu verkaufen

Grundstück 19

Grundstücksgröße ca. 707 m²

zu verkaufen

Grundstück 20

Grundstücksgröße ca. 720 m²

zu verkaufen

Grundstück 25

Grundstücksgröße ca. 680 m²

zu verkaufen

Grundstück 26

Grundstücksgröße ca. 660 m²

zu verkaufen

Grundstück 27

Grundstücksgröße ca. 706 m²

zu verkaufen

Grundstück 28

Grundstücksgröße ca. 670 m²

zu verkaufen

Grundstück 29

Grundstücksgröße ca. 724 m²

zu verkaufen

Grundstück 30

Grundstücksgröße ca. 701 m²

zu verkaufen

Grundstück 31

Grundstücksgröße ca. 730 m²

zu verkaufen

Bebauungsbeispiele